Generelle Handelsbetingelser

1. Aftale

See IT Direct’s tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, dersom en vare er udsolgt, eller leveringsbetingelserne ændres fra producents eller rettighedsindehavers side.

See IT Direct forbeholder sig retten til at foretage ændringer i produkterne indtil leveringstidspunktet, men See IT Direct garanterer i så fald som minimum en tilsvarende funktionalitet og ydelse.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle tilbud og/eller ordrebekræftelser som grundlag for leverancen. Oplysninger, som See IT Direct har fremsat i brochurer, prislister, annoncer, tilbud, på internettet eller mundtligt, er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen. Ændringer i det individuelle tilbud eller i ordrebekræftelsen skal accepteres skriftligt af See IT Direct. Afgivelse af ordre eller modtagelse af varer/services er ensbetydende med accept af disse betingelser.

Ordre kan afgives uden særlige formkrav, men er kun bindende, når ordren efterfølgende er accepteret af See IT Direct i form af en skriftlig ordrebekræftelse. Kunden skal kontrollere ordrebekræftelsen og omgående skriftligt informere See IT Direct om eventuelle uoverensstemmelser. I modsat fald vil oplysningerne på ordrebekræftelsen sammen med disse betingelser udgøre aftalegrundlaget for leverancen.

Har See IT Direct påbegyndt arbejdet på og/eller levering af en ydelse til Kunden, anses en aftale for indgået mellem Parterne, uanset at der ikke er etableret et skriftligt aftalegrundlag i form af en eventuel ordre fra Kunden og en ordrebekræftelse. Parternes retsstilling reguleres i så fald af vilkårene i nærværende betingelser. Kunden er dog alene forpligtet til at betale for See IT Direct’s ydelser, såfremt Kunden var bekendt med eller burde have indset, at See IT Direct havde påbegyndt arbejdet på og/eller leveringen af ydelserne, eller såfremt Kunden senere accepterer at modtage ydelserne.

Ønsker en af Parterne at ændre en aftale, og kan Parterne opnå enighed om vilkårene herfor, indgår Parterne et tillæg til aftalen. Et tillæg til en aftale er først bindende for See IT Direct, når det er bekræftet skriftligt af See IT Direct, og alene for så vidt angår de vilkår, der bekræftes skriftligt af See IT Direct, jf. dog ovenfor.

Kunden bemyndiger herved sin til enhver tid værende it-ansvarlige eller anden sædvanlige kontaktperson til See IT Direct til i enhver henseende at kunne disponere med bindende virkning for Kunden over for See IT Direct, herunder til at afgive ordrer samt til at ændre eller opsige allerede indgåede aftaler.

Såfremt der foretages yderligere leverancer afledt eller på anden måde forbundet med den ordre, disse salgs- og leveringsbetingelser knytter sig til, vil salgs- og leveringsbetingelserne også finde anvendelse på udførelsen af disse leverancer, medmindre andet aftales.

2. Ydelsernes omfang 

De ydelser, der skal leveres, er nærmere specificeret i aftalen. Aftalen udgør en udtømmende oplistning af de ydelser, der skal leveres.

Såfremt Kunden har særlige forventninger eller krav til resultatet af de ydelser, der skal leveres under aftalen, er Kunden ansvarlig for, at disse krav er beskrevet i aftalen. I modsat fald skal See IT Direct blot levere de aftalte ydelser, i hvilken forbindelse See IT Direct er forpligtet til at tilgodese de krav til ydelsernes kvalitet, der følger af punkt 3.

Integrationsbehov til eksisterende produkter, opsætningsparametre mv. skal være oplyst skriftligt af Kunden forud for arbejdets påbegyndelse og skal være beskrevet i aftalen for at kunne påberåbes af Kunden.

3. Parternes forpligtelser 

Det påhviler Parterne hver især loyalt at opfylde de indgåede aftaler og efterleve de heri indeholdte vilkår. See IT Direct er til enhver tid forpligtet til at:

•Yde Kunden det fornødne samarbejde for udførelsen af Kundens opgaver vedrørende indgåede aftaler.

•Stille kvalificerede ressourcer til rådighed for udførelsen af de aftalte opgaver. See IT Direct er til enhver tid berettiget til at udskifte ressourcer, herunder navngivne ressourcer, der er allokeret til en aftale, med andre tilsvarende ressourcer.

•Udføre de aftalte opgaver i overensstemmelse med god it-skik.

Kunden er indforstået med at bidrage med de ressourcer, der er nødvendige for See IT Direct’s opfyldelse af indgåede aftaler. Kunden er til enhver tid forpligtet til at:

•Yde See IT Direct det fornødne samarbejde for udførelsen af See IT Direct’s opgaver vedrørende indgåede aftaler.

•Stille enhver rimelig facilitet og ressource til rådighed for See IT Direct, såsom personale, lokaler med rimelige adgangs-, plads-, lys- og vinduesforhold, arbejdsfaciliteter (fx kontorartikler, pc’er og pc-software) og kommunikationsfaciliteter.

•Sikre det IT-miljø, See IT Direct’s medarbejdere arbejder i/med, således at der ikke opstår risiko for tab eller skader på Kundens IT-systemer, herunder tab af eller skade på data.

•Sikre, at der er taget tilstrækkelig backup, inden See IT Direct’s medarbejdere får adgang til Kundens IT-systemer. Backup skal omfatte enhver form for data og software, herunder data der måtte vedrøre igangværende projekter eller opgaver, hvori See IT Direct er involveret (See IT Direct tager, medmindre det er udtrykkeligt og skriftligt aftalt mellem Parterne, ikke backup af sådanne data, uanset om dataene er frembragt af See IT Direct, og uanset om dataene opbevares på et IT-system, der endnu ikke er overtaget af Kunden).

•Have nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger på plads med henblik på at undgå og minimere skader på Kundens IT-systemer, herunder ved sikring mod virusangreb.

4. Pris og betalingsbetingelser 

Priserne i tilbud og ordrebekræftelse er uden moms, forsendelse, installation og forsikring, medmindre andet er angivet. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at See IT Direct kan justere priserne.

See IT Direct er berettiget til at fakturere betalingen for IT-udstyr/-programmel, når levering er sket. Forfaldstiden for betaling er angivet på den enkelte faktura.

Medmindre andet fremgår af aftalen, er See IT Direct berettiget til at fakturere Kunden for de udførte ydelser på baggrund af det faktisk opgjorte tidsforbrug. See IT Direct skal i den forbindelse løbende udarbejde behørig dokumentation for omfanget af de leverede ydelser i form af timesedler eller lignende. Er timepriser ikke angivet i aftalen, finder See IT Direct’s listepriser på aftaletidspunktet anvendelse.

Er der aftalt en fast pris, er der ikke i denne pris taget højde for krav om, at hele eller dele af opgaven skal udføres uden for normal arbejdstid, jf. nedenfor. Udlæg mv. er ej heller omfattet af den faste pris og skal således godtgøres særskilt. En fast pris er baseret på de oplysninger og de beskrivelser, Kunden har forsynet See IT Direct med forud for aftalens indgåelse, og såfremt See IT Direct efterfølgende bliver opmærksom på forhold, som må skønnes at have indvirkning på See IT Direct’s bedømmelse af opgavens omfang, og som See IT Direct ikke selv burde have været opmærksom på, kan See IT Direct meddele Kunden, hvilke konsekvenser disse oplysninger får for den aftalte pris. Ønsker Kunden på den baggrund arbejdet stoppet, skal dette straks meddeles skriftligt til See IT Direct, og Kunden betaler i så fald alene for det arbejde, der er udført indtil See IT Direct’s modtagelse af anmodningen om at stoppe arbejdet. I den situation opgøres See IT Direct’s tilgodehavende efter den foreløbigt anvendte tid, dog således at kravet aldrig kan overstige det aftalte faste vederlag.

Såfremt en opgave ikke udføres på fast tid, kan der fastsættes et estimat. Et sådant estimat er baseret på Kundens ønsker og See IT Direct’s viden om projektet på aftaletidspunktet og er ikke bindende for See IT Direct. Såfremt et estimat overskrides væsentligt, skal Kunden informeres herom, således at Parterne i fællesskab kan aftale de nødvendige konsekvensrettelser.

Medmindre overskridelserne kan tilregnes See IT Direct’s væsentlige misligholdelse, fritages See IT Direct for resultatansvaret, såfremt Kunden ved overskridelse af estimatet ikke ønsker arbejdet fortsat. Kunden betaler See IT Direct for de timer, der er erlagt, forinden Kundens anmodning om afslutning af arbejdet er modtaget hos See IT Direct.

See IT Direct har ret til dækning for ethvert udlæg, herunder til transport, transporttid, fortæring og ophold. See IT Direct har ret til overtidsbetaling. Overtidsbetaling opgøres i henhold til de til enhver tid gældende generelle prislister i See IT Direct.

See IT Direct er berettiget til at fakturere Kunden månedsvis bagud for udførte ydelser. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage.

Ved forsinket betaling er See IT Direct berettiget til at opkræve renter fra forfaldstidspunktet med 2 % pr. måned samt kompensations- og rykkergebyr. See IT Direct skal ikke fremsende særskilt rentepåkrav for at opnå denne ret. Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, forbeholder See IT Direct sig retten til i fornødent fald at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf og/eller gennem skriftlig meddelelse til Kunden at hæve aftalen helt eller delvist. Hæver See IT Direct aftalen, har See IT Direct ret til erstatning.

Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, der belastes Kunden. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten kunne kræve inkassoomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.7.2002.

5. Dokumentation og vejledning 

See IT Direct udarbejder ikke dokumentation for udførte ydelser medmindre andet er aftalt.

Med leverancer af hardware/standardsoftware følger produktbeskrivelser og brugervejledninger (på dansk eller engelsk), i det omfang sådanne er udarbejdet og leveret fra producent. Servicearbejde dokumenteres ikke medmindre andet er aftalt.

6. Levering og leveringstid 

Parterne aftaler leveringstid og andre relevante tidsterminer ved indgåelsen af en aftale. Såfremt sådanne tidsterminer ikke er aftalt, kan hver Part med et rimeligt skriftligt varsel fordre aftalen effektueret. En eventuel aftalt leveringstid i ordrebekræftelsen er omtrentlig. Delleverancer kan finde sted. Leveringsstedet er angivet i ordrebekræftelsen.

Medmindre andet er aftalt, anses levering for sket, når IT-udstyr og/eller IT programmel er udleveret fra See IT Direct’s lager (ab lager), og See IT Direct påtager sig ikke noget ansvar for installation, implementering mv. medmindre andet aftales.

See IT Direct kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten gennemført. Levering er i så fald sket ved See IT Direct’s overgivelse af udstyr eller programmel til fragtmand.
Skal See IT Direct efter aftale med Kunden udføre installationen af produkterne, er leveringstidspunktet den dag, hvor produkterne fysisk overgives til Kunden på det aftalte leveringssted.

Risikoen for produkterne overgår i alle tilfælde til Kunden på leveringstidspunktet.

For tjenesteydelser, herunder konsulentydelser, sker levering løbende, efterhånden som ydelserne udføres af See IT Direct.

7. Forsinkelse og udskydelse 

Såfremt en af Parterne indser, at der vil opstå forsinkelse, påhviler det Parten uden ugrundet ophold at meddele dette til den anden Part. Det påhviler herefter Parterne loyalt at søge forsinkelsen og eventuelle skadelige virkninger af forsinkelsen begrænset mest muligt.

Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til disse vilkår, eller See IT Direct på anden måde hindres i opfyldelsen af See IT Direct’s forpligtelser som følge af årsager, der kan tillægges Kunden, skal See IT Direct være berettiget til at fordre fastsatte frister for udførelse af opgaver eller levering af ydelser i øvrigt udskudt med varigheden af forsinkelsen samt en rimelig opstartsperiode efter forsinkelsens ophør. See IT Direct er, uanset om See IT Direct begærer udskydelse af fastsatte frister, endvidere berettiget til at fordre betaling fra Kunden ud over allerede aftalte priser for eventuelle ressourcer, der ikke har kunnet udnyttes på grund af Kundens forhold, fx på grund af at konsulentressourcer ikke kan afsættes til anden side, samt for et eventuelt merforbrug af ressourcer og for eventuelle meromkostninger.

Skyldes en forsinkelse hovedsagelig Kundens forhold, forfalder sådanne betalinger til de oprindeligt fastsatte tidspunkter, uanset at de opgaver, faser, milepæle og test mv., der skulle udløse betalingerne, endnu ikke er gennemført.

See IT Direct er med et varsel på 2 arbejdsdage berettiget til at udskyde enhver tidsfrist aftalt mellem Parterne. Den samlede udskydelsesadgang udgør i alt 20 arbejdsdage. See IT Direct’s udnyttelse af retten til at foretage udskydelse medfører således ikke, at der foreligger forsinkelse fra See IT Direct’s side, og Kunden har ingen misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med en sådan udskydelse af tidsfrister.

8. Aflysning og flytning

I tilfælde af, at Kunden ønsker at aflyse eller flytte kurser, konsulentopgaver eller lignende, vil dette alene kunne ske i overensstemmelse med See IT Direct’s til enhver tid gældende retningslinjer herfor. Kunden er herunder gjort udtrykkeligt opmærksom på, at alt afhængigt af varslet omkring aflysning/flytning vil Kunden blive opkrævet hel eller delvis betaling i henhold til oprindelig indgået aftale.

9. Ændringer 

Kunden må ikke uden samtykke foretage ændringer i See IT Direct’s udstyr og installationer – overvågningsoftware eller andet udstyr til brug for overvågning og afhjælpning af problemer hos Kunden.

Hvis dette sker, er See IT Direct berettiget til at kræve sine omkostninger i forbindelse med genskabelsen af den oprindelige situation dækket af Kunden.

Såfremt Kunden uden See IT Direct’s samtykke foretager ændringer af eget udstyr eller programmel, og dette øver indflydelse på See IT Direct’s systemers rette funktioner, er See IT Direct berettiget til at frakoble Kundens udstyr og kræve sine omkostninger i forbindelse med den opståede situation dækket af Kunden.

Når Kunden genskaber den oprindelige situation, forbliver See IT Direct forpligtelser bestående.

10. Reklamation og ansvar

Såfremt det leverede er behæftet med fejl eller mangler, hvorved forstås, at det leverede ikke lever op til de aftalte specifikationer, skal Kunden, såfremt Kunden vil påberåbe sig fejlen eller manglen, reklamere i overensstemmelse med nedenstående.

Konsulentydelser
Det påhviler Kunden at kontrollere enhver form for leverancer og tjenesteydelser, der leveres af See IT Direct, og straks at indberette eventuelle mangler til See IT Direct. Reklamation skal under alle omstændigheder være See IT Direct i hænde senest én måned efter levering.

Det påhviler See IT Direct at påbegynde afhjælpning af mangler inden rimelig tid efter modtagelse af fyldestgørende reklamation fra Kunden. Er afhjælpning umulig på grund af ydelsens karakter, eller skønner See IT Direct, at afhjælpning ikke er mulig inden for rimelige tidsmæssige og økonomiske rammer, kan See IT Direct i stedet, til fuld og endelig afgørelse, indrømme Kunden:

•Et forholdsmæssigt afslag i prisen på den mangelfulde ydelse eller at tilbageholde vederlaget for den mangelfulde ydelse, hvis denne grundet mangler er ubrugelig for Kunden.

Kunden kan, såfremt manglerne er væsentlige, ophæve den pågældende aftale.

Hardware og standardsoftware
Den absolutte reklamationsperiode for hardware eller standardsoftware udløber efter 12 måneder, og reklamation forudsætter, at Kunden har opfyldt sin almindelige undersøgelsespligt efter dansk rets almindelige regler. Reklamation over for See IT Direct skal fremsættes i umiddelbar forlængelse af denne undersøgelse. I modsat fald vil reklamationen være at afvise.

See IT Direct afgør diskretionært, om afhjælpning af en fejl eller mangel skal ske ved udbedring af fejlen eller manglen eller ved omlevering af den fejl- eller mangelbehæftede enhed.

Såfremt det leverede efter See IT Direct’s vurdering er vanskeligt at flytte, kan fejlafhjælpning ske hos Kunden. Ved en sådan afhjælpning skal de berørte dele stilles til See IT Direct’s disposition i den dertil nødvendige tid. Afhjælpning sker inden for See IT Direct’s almindelige arbejdstid. På begæring skal repræsentanter fra Kunden være til rådighed under See IT Direct’s arbejde.

I øvrige tilfælde skal fejlafhjælpning ske hos See IT Direct eller på et af denne anvist servicested i Danmark. Kunden forestår i den forbindelse for egen regning og risiko transport til og fra See IT Direct eller det anviste servicested.

I mangel af afhjælpning af fejl ved See IT Direct’s egne produkter kan Kunden være berettiget til et afslag eller refusion. Herudover kan Kunden hæve aftalen, dersom See IT Direct ikke, i overensstemmelse med det ovennævnte, har foretaget afhjælpning af væsentlige fejl og mangler senest 20 arbejdsdage efter, at det fejlbehæftede udstyr eller programmel er leveret til afhjælpning hos See IT Direct eller det anviste servicested, eller efter den aftalte dato for afhjælpning hos Kunden.

Foreligger der alene væsentlige fejl eller mangler ved dele af leverancen, kan Kunden alene ophæve aftalen i henhold til foregående afsnit, for så vidt angår de fejl- eller mangelbehæftede dele, medmindre fejlen eller manglen er af en sådan karakter, at anvendeligheden af den samlede leverance er væsentligt nedsat.

Om See IT Direct’s begrænsede ansvar ved tredjeparts produkter se under pkt. 12.

Generelt:
Har Kunden anmeldt fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilregnes See IT Direct, skal Kunden erstatte de udgifter, See IT Direct måtte have haft i den sammenhæng. Erstatningen fastlægges ud fra See IT Direct’s til enhver tid gældende prisliste for udført service mv.
Ovenstående udgør en udtømmende beskrivelse af See IT Direct’s ansvar i forbindelse med mangelfulde leverancer, og bestemmelsen skal læses i sammenhæng med de ansvarsbegrænsninger, der følger af disse vilkår.

11. Ejendomsforbehold 

Leverancen er solgt med EJENDOMSFORBEHOLD og er See IT Direct’s ejendom, indtil Kunden har betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af See IT Direct på Kundens vegne.

12. Ansvarsbegrænsning 

Softwares ydeevne vil variere, afhængigt af Kundens hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af softwaren og andre faktorer, og See IT Direct påtager sig derfor intet ansvar herfor. Softwaren er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og Kunden er indforstået med, at der i software kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af softwaren nævneværdigt. See IT Direct garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes, og en eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder oftest blive henlagt til udsendelse af ny version.

See IT Direct’s afhjælpningspligt og ansvar i henhold til denne aftale omfatter i øvrigt ikke:

•Fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end See IT Direct eller som følge af Kundens anvendelse af produkterne i sammenhæng med andet tilbehør/programmel, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion.

•Fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb i produkterne, som ikke er sket i overensstemmelse med See IT Direct’s skriftlige instruktioner.

•Fejl opstået som følge af Kundens manglende uddannelse eller som følge af anvendelse af produkterne på en anden måde end foreskrevet i den udleverede dokumentation eller ved forsømmelser fra Kundens, dennes personales eller tredjemands side.

•Fejl eller mangler i en underleverandørs produkter, som ikke er omfattet af underleverandørens garantibestemmelse.

•Manglende opfyldelse af behov eller ønsker om funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og entydigt er beskrevet i ordrebekræftelsen.

See IT Direct er ikke ansvarlig for mangler i produkter/ydelser, som See IT Direct ikke selv har produceret, og som alene forhandles af See IT Direct. See IT Direct påtager sig alene at viderebringe Kundens reklamation til producenten.

See IT Direct kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger Kundens samlede betaling i henhold til den aftale, nævnte krav vedrører, og under alle omstændigheder maksimalt for et samlet beløb på DKK 200.000 for hver enkelt aftale. Dette maksimum, herunder det absolutte maksimum for hver enkelt aftale på DKK 200.000, gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige Kunden, herunder Kundens koncernforbundne eller associerede selskaber, til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag, uanset om krav herpå måtte skyldes simpel eller grov uagtsomhed fra See IT Direct’s side. See IT Direct er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af IT-virus, driftstab, tab af data og omkostninger til disses reetablering samt tab af fortjeneste og øvrige forretningsmæssige tab, uanset om dette skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

See IT Direct har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager See IT Direct sig intet produktansvar.

See IT Direct fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skader, der måtte opstå i forbindelse med, at See IT Direct stiller konsulenter til rådighed for opgaver, hvor den overordnede ledelse af opgavens udførelse styres af Kunden eller tredjemand.

13. Force majeure 

Hverken See IT Direct eller Kunden skal i henhold til nærværende aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder – men ikke begrænset til – krig, strejke, lock out, ændret lovgivning, regeringsforbud eller bestemmelser udstedt af EU myndigheder.

Såfremt en tidsfrist for See IT Direct udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt.

Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte installationsdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure.

I tilfælde af sådan annullering tilbageleverer begge parter snarest muligt, hvad de har modtaget fra den anden part, og der består derefter ingen yderligere krav mellem parterne.

14. Tvister 

Denne aftale er underlagt dansk lov, og tvister skal afgøres ved See IT Direct’s vedtægtsbestemte hjemting.

15. Lovlighed m.m. 

Det system, der er omfattet af den nærværende aftale må af Kunden kun benyttes til lovlige formål, og må på ingen måde i deres anvendelse krænke en eventuel tredjemands rettigheder.

Hvis See IT Direct af myndighederne bliver gjort opmærksom på, at Kunden udøver ulovlige aktiviteter, vil ydelser indeholdt i nærværende aftale med omgående virkning blive taget ud af drift. Hvis der foretages undersøgelser efter dansk ret, vil See IT Direct ligeledes være myndighederne behjælpelig.

I tilfælde af ulovlige aktiviteter som beskrevet i nærværende punkt er Kunden forpligtet til i enhver henseende at friholde See IT Direct for eventuelle erstatningskrav opstået som følge heraf.

See IT Direct anser – men ikke begrænset til – følgende aktiviteter som udtryk for Kundens misligholdelse af nærværende aftale, og forbeholder sig i givet fald ret til at ophæve nærværende aftale uden varsel:

•Gentagen afsendelse af uopfordrede meddelelser (Unsolicited Commercial E-mail (UCE) eller SPAM).

•Aktiviteter der har til formål at opnå uberettiget adgang til systemer tilkoblet Service udbyderens net, herunder forsøg på uberettiget at skaffe sig adgang til nævnte systemer.

•Aktiviteter som forårsager urimelig belastning af parters net eller dertil koblede IT-systemer eller på anden måde truer systemets funktion og anvendelighed.


16. Tavshedspligt 

See IT Direct, dennes personale og underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af nærværende aftale.

Kunden, konsulenter og andre, der bistår Kunden, pålægges tilsvarende forpligtelse med hensyn til oplysninger om See IT Direct’s forhold, som gælder for See IT Direct med hensyn til Kundens forhold.

Hverken Kunden eller See IT Direct må uden den anden parts forudgående skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om nærværende aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold.

See IT Direct er dog berettiget til at nævne Kunden som reference, med mindre Kunden skriftligt har meddelt andet.

Oplysninger om Kunden vil blive opbevaret og/eller overført i nøje overensstemmelse med gældende love om databeskyttelse. Kunden kan meddele See IT Direct, at oplysningerne ikke må bruges til direkte markedsføring.